Soutěžní řád našeho sportu

Základní ustanovení

článek 1

1. Soutěžní řád našeho sportu stanoví základní podmínky organizace soutěží a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Družstva odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči a funkcionáři a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.

2. K vydání Soutěžního řádu je oprávněn Výkonný výbor NAŠEHO SPORTU. Změny a dodatky Soutěžního řádu našeho sportu mohou být provedeny zpravidla do začátku soutěžní sezóny, v níž tyto změny a dodatky vstupují v platnost.

3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do začátku soutěžní sezóny, v níž má k těmto změnám dojít.

4. Začátek a konec soutěžní sezóny je upraven v Propozicích soutěže.


článek 2
Upozornění

1. Při pořádání veškerých soutěží NAŠEHO SPORTU jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních.

2. Všichni účastníci NAŠEHO SPORTU startují VÝHRADNĚ na vlastní nebezpečí. Výkonný výbor NAŠEHO SPORTU neodpovídá za případnou újmu na zdraví či majetku účastníků soutěží.

3. Při pořádání tréninků a soutěží všeho druhu, je výkonným výborem NAŠEHO SPORTU pořizována fotodokumentace a videodokumentace, která může být následně použita a zveřejněna k propagačním a reklamním účelům.


článek 3
Zkratky a pojmy

ASK -  Amatérský sportovní klub
SŘNS -  Soutěžní řád našeho sportu
NS -  Náš Sport
NN -  Náš Nohec
NV -  Náš Volejbal
DŘNN -  Disciplinární řád našeho sportu
VVNN -  Výkonný výbor našeho sportu
RP -  Registrační průkaz
PT -  Průkaz totožnosti
SPO -  Sazebník poplatků a odměn
LT -  Letní turnaj
ZM -  Zimní turnaj


článek 4
Propozice soutěže

1. Všechny naše sporty a soutěže se řídí tímto SŘ a Propozicemi soutěže, které pro každou soutěž vydává řídící orgán soutěže. Propozice soutěže musí respektovat SŘ a být s ním v souladu.

2. Změny v Propozicích soutěže, které se týkají systému a organizace soutěže, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěže a statut jejich účastníků, lze v průběhu soutěžní sezóny provádět pouze výjimečně, a to pouze se souhlasem Výkonného výboru NS.

3. Změny v Termínové listině nebo Delegaci rozhodčích např. k LT, které jsou součástí Propozic soutěže, mohou v průběhu ročníku provádět jen řídící orgány soutěže, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěže.

4. Propozice soutěže, Termínová listina a Delegace rozhodčích jsou závazné pro všechny účastníky soutěže a pro řídící orgány soutěže.


článek 5
Vývěska NAŠEHO SPORTU

1. Pro řízení soutěží zřizuje VVNS oficiální skupinu NN a NV. Ve skupině jsou zveřejňovány zejména Propozice soutěže a jejich změny, rozhodnutí a další směrnice, pokyny, oznámení a nařízení řídících orgánů soutěže k zajištění přípravy, průběhu a kontroly soutěží.

2. Dokumenty a oznámení zveřejněné ve skupinách NN a NV jsou povinni se řídit všichni členi a účastníci soutěží.

3. Minimální doba, po kterou musí být dokument zveřejněn ve skupině, jsou čtyři dny. Po uplynutí této lhůty se má za to, že příslušný dokument byl doručen všem dotčeným účastníkům soutěží.

4. Založení skupiny NN a NV a způsob zveřejňování dokumentů a informací, bude před zahájením soutěžní sezóny stanoven v Propozicích soutěže.


článek 6
Řízení všech soutěží a turnajů

1. Veškeré pořádané soutěže a turnaje, mohou tvořit všechny skupiny NS.

2. Řídícím orgánem soutěží a turnajů je vždy Výkonný výbor NS.

3. Řídící orgán pověřuje přímým řízením soutěže Sportovně technickou a disciplinární komisi, případně jiné subkomise (dále souhrnně řídící orgány soutěže).

4. Členové VVNS jsou oprávněni provádět v průběhu soutěže (turnaje) kontroly totožnosti hráčů v průběhu utkání až do okamžiku podepsání Zápisu o utkání, nebo převzít od laického rozhodčího řízení utkání v souladu s dalšími ustanoveními tohoto SŘNS.


článek 7
Kluby

1. Soutěží pořádaných VVNS se mohou zúčastnit hráči a kluby, které řádně plní podmínky stanovené SŘ a příslušnými Propozicemi soutěže.

2. Kluby i hráči účastnící se soutěží, mají právo vytvářet více družstev. Jednotlivá družstva klubu musí být pojmenována shodně a rozlišena pouze písmeny abecedy tak, jak jdou postupně za sebou.

3. Pokud některé družstvo klubu z jakéhokoliv důvodu ukončí činnost, případné nevypořádané pohledávky vůči němu se převádějí na další družstvo klubu, označené nejvyšším pořadovým písmenem ze všech zbývajících družstev v soutěži.

4. Pokud klub, který z jakéhokoliv důvodů ukončí činnost, nemá v soutěži další družstva, mohou být hráči klubu zaregistrováni za jiné družstvo, nebo jim zrušena registrace, až po uhrazení případných pohledávek VVNS vůči zaniklému klubu. To platí i pro hráče, jež byli v době zániku klubu v klubu registrováni.


článek 8
Členi

1. Za členy NS jsou považováni všichni hráči a družstva, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku a platné potvrzení (fakturu) za registraci.

2. Případní vedoucí družstva a nebo jeho zástupci, jsou určeni v přihlášce družstva do soutěžní sezóny a svoji funkci vykonávají po dobu této soutěžní sezóny.


článek 9
Povinnosti a práva hráčů a družstva

1. Vedoucí družstva, jeho zástupci a samotní hráči jsou povinni:
a) znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, pravidel, propozic soutěže a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány NS
b) dbát na kázeň a pořádek v družstvu a dodržování slušných mravů
c) před utkáním, během něj i po něm respektovat pokyny rozhodčího a prokázat na žádost rozhodčího svoji totožnost
d) podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže
e) znát a dodržovat Pravidla NS a základní ustanovení SŘNS, DŘNS a Propozic soutěže
f) chovat se na hrací ploše i mimo ní ukázněně, respektovat rozhodnutí i pokyny rozhodčího
g) dbát o svůj zdravotní stav
h) podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů NS
i) na pokyn VVNS nebo rozhodčího, zajistit nalajnování hřiště a natažení sítě, eventuálně po utkání zajistit úklid lajnovačky, sítě a zametení hřiště
j) podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže (turnaje)
k) zúčastnit se ve stanoveném termínu Registrace družstva
l) nejpozději v termínu Registrace vyrovnat své finanční závazky vůči VVNS
m) sledovat vývěsku (skupinu) NS
n) dodržovat ustanovení SŘNS a ostatních směrnic, pokynů a nařízení řídících orgánů soutěží
o) učinit všechna opatření k dodržení Termínové listiny a Delegace rozhodčích, k sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže

2. Vedoucí družstva, jeho zástupci a samotní hráči mají právo:
a) vystupovat jako zástupci při jednáních s řídícími orgány soutěže
b) podávat odvolání proti rozhodnutí řídících orgánů soutěže
c) schvalovat za družstvo podané Registrační lístky
d) schvalovat za družstvo podaná Ohlášení přestupu/hostování
e) dotazovat se slušnou formou v přerušené hře rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí
f) dohodnout se s kapitánem soupeře o způsobilosti terénu
g) dohodnout se s kapitánem soupeře o způsobilosti nebo výměně míče a pod.


článek 10
Registrace

1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru VVNS, který opravňuje se zúčastňovat všech soutěží NS.

2. Hráč je zaregistrován okamžikem předání podkladů pro registraci do sekretariátu VVNS (případně elektronickou formou) a uhrazením předepsaného poplatku.

3. Dokladem o provedené registraci je faktura.

4. Hráč - ka může být REGISTROVÁN nejdříve v den, kdy dovrší 15 let.

5. Start v soutěžích NS se umožňuje pouze hráči nebo týmu, který je řádně zaregistrován.


článek 11
Podklady pro registraci

1) Registrační lístek obsahuje následující údaje:
a) jméno, příjmení, rodné číslo hráče a civilní fotografii
b) případně úplný název družstva, za které chce být hráč registrován
c) souhlas hráče s použitím osobních údajů, fotodokumentace a videodokumentace pro potřeby VVNS
d) případný souhlas družstva s registrací
e) datum a vlastnoruční podpis hráče (lze i online)

2. K řádně vyplněnému Registračnímu lístku přiloží hráč 1 svoji průkazovou fotografii ne starší než 1 roka a předloží Průkaz totožnosti (Občanský průkaz nebo Cestovní pas) k ověření fotografie a údajů .
3. Vyplněný Registrační lístek se podává zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu VVNS v jednom vyhotovení a nebo online dle instrukcí na webu: nassport.cz (nohejbal / volejbal) - registrace
4. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví VVNS Registrační průkaz ( fakturu ), který si hráč nebo vedoucí družstva vyzvedne v úředních hodinách na sekretariátu NS a nebo může být odeslána elektronicky.
6. Za řádné vyplnění Registračního lístku a pravdivost všech údajů odpovídají hráč (případně registrované družstvo).


článek 12
Zrušení registrace

1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace hráč osobně a nebo případně mateřské družstvo hráče. Mateřské družstvo hráče je povinno o zrušení registrace požádat písemnou formou. Hráč může svou registraci zrušit pouze telefonicky.

2. Hráč popřípadě družstvo, které zažádá o zrušení registrace, nemá nárok na vrácení registračního ani sezónního poplatku.

3. Hráč popřípadě družstvo, kterému bude VVNS pozastavena nebo ukončena registrace, nemá nárok na vrácení žádných uhrazených poplatků.


článek 13
Případné spory

1. Dojde-li ke sporu mezi družstvy: např. o oprávněnost registrace hráče a pod. rozhoduje rozhodčí nebo případně VVNS.

2. Dojde-li ke sporu mezi hráči, rozhoduje přítomný rozhodčí. V případě, že rozhodčí není přítomný, rozhoduje VVNS.

3. Rozhodnutí VVNS je v případě sporu vždy rozhodující a konečné.


článek 14
Přestupy a hostování

1. Účastníky přestupního/hostujícího řízení jsou:
a) hráč
b) mateřské družstvo
c) nové družstvo


článek 15
Rozhodčí

1. Utkání soutěží NS řídí rozhodčí - pověření zástupci družstva, jež bylo k řízení utkání určeno Delegací rozhodčích - případně VVNS.

2. Utkání řídí vždy jeden a nebo případně dva rozhodčí, z nichž jeden je hlavní a jeden plní funkci asistenta na opačné delší straně hřiště. Funkce si nesmějí bez souhlasu obou kapitánů, který je nutno uvést v Zápise o utkání, během utkání vyměnit.

3. VVNS je oprávněn delegovat k řízení vybraných utkání kvalifikované rozhodčí. V takovém případě přebírají kvalifikovaní rozhodčí výkon funkce hlavního rozhodčího, delegovaní laičtí rozhodčí vykonávají funkci jeho asistenta.

4. V případě, že je na utkání přítomen člen VVNS, který posoudí výkon delegovaného laického rozhodčího v průběhu utkání jako nevyhovující, nebo před utkáním posoudí kvalifikaci delegovaného laického rozhodčího jako nedostatečnou vzhledem k předpokládané kvalitě nebo rizikovosti utkání, je oprávněn převzít řízení utkání jako hlavní rozhodčí. Nesmí však tak učinit v zápasech, ve které hraje jeho vlastní družstvo nebo jiné družstvo jeho klubu.

5. Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle Zápisu o utkání nastoupit, jsou povinna utkání sehrát i v případě, že se nedostavil delegovaný rozhodčí.

6. Dostaví-li se do konce čekací doby pouze jeden z delegovaných rozhodčích, uvede se tato skutečnost do Zápisu o utkání a utkání se odehraje pouze pod vedením hlavního rozhodčího.

7. Nedostaví-li se oba delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, jsou družstva povinna dohodnout se na jakémkoliv náhradním hlavním rozhodčím. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání v Zápise o utkání a musí být potvrzena podpisem kapitánů obou družstev. Náhradní rozhodčí má stejná práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí a za jeho výkon mu přísluší odměna podle SPO.

8. Pokud utkání nebude z důvodu nepřítomnosti rozhodčího sehráno, bude jeho výsledek vyhlášen jako kontumační v neprospěch týmu, které odmítlo pod řízením náhradního rozhodčího nastoupit. Pokud se na náhradním rozhodčím nedomluví obě družstva, bude vyhlášen kontumační výsledek utkání oboustranně v jejich neprospěch.

9. V průběhu utkání je zakázáno bezdůvodně vyměnit hlavního rozhodčího jinou osobou bez vědomí a souhlasu kapitánů obou družstev. Tento souhlas musí být uveden v Zápise o utkání a potvrzen podpisy obou kapitánů.

10. Řízením utkání nesmí být pověřen družstvem hráč, který byl v soutěži vyloučen, a to od okamžiku jeho vyloučení až do odpykání trestu.


článek 16
Povinnosti a práva rozhodčího

1. Rozhodčí je povinen:
a) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před úředním začátkem utkání (hlavní rozhodčí), resp. nejpozději do doby úředního začátku utkání (asistent rozhodčího), ve stavu celkové připravenosti a způsobilosti k výkonu své funkce
b) být k výkonu své funkce vybaven píšťalkou, hodinkami, propisovací tužkou (perem) a formulářem Zápisu o utkání; zástupce družstva, jež bylo k řízení utkání určeno, Delegací rozhodčích, musí být schopen prokázat svoji totožnost nepř. registračním průkazem
c) v případě nutnosti zajistit prostřednictvím kapitánů obou družstev způsobilost hřiště k utkání (vymezení postranních čar, natažení sítí) a po zápase uklizení sítí, lajnovačky apod.
d) vyplnit řádně základní údaje v Zápise o utkání, zejména datum, hodinu a místo konání utkání (název hřiště), názvy obou soupeřů, příjmení a jména rozhodčích a název družstva, které je řízením utkání pověřilo
e) nepřipustit k utkání hráče, jehož výstroj by mohla způsobit zranění jinému účastníku utkání
f) zahájit utkání v úředně stanoveném začátku, při eventuálním respektování ustanovení o čekací době
g) řídit utkání dle Pravidel NS
h) na vyžádání některého z kapitánů družstva nebo člena VVNS provést neprodleně v nejbližším přerušení hry kontrolu totožnosti hráče (hráčů)
i) po skončení utkání doplnit Zápis o utkání zejména výsledkem utkání, časy, jmény hráčů a důvody jejich potrestání vyloučením, záznam o provedené kontrole totožnosti, důvody předčasného ukončení utkání, zranění hráče (hráčů), škody na majetku, nesehrání utkání apod.
j) uvést do Zápisu o utkání případné námitky kapitánů obou družstev a umožnit jim podpis Zápisu o utkání a zápis podepsat
k) napsat stručný komentář k průběhu utkání
l) řádně vyplněný a podepsaný Zápis o utkání doručit po sehrání utkání řídícím orgánům soutěže a nebo jej poslat elektronicky na e-mail uvedený v kontaktech NS.

2. Rozhodčí je oprávněn:
a) provést z vlastního uvážení v přerušené hře kontrolu totožnosti hráče
b) s konečnou platností rozhodnout o způsobilosti terénu a způsobilosti nebo výměně míče, pokud se nedohodnou kapitáni obou družstev
c) s konečnou platností rozhodnout o přerušení utkání a jeho pokračování, nebo o jeho předčasném ukončení, v souladu s ostatními ustanoveními SŘ a Pravidel NS

3. Za řádný výkon funkce rozhodčího odpovídá družstvo, které ho k řízení utkání pověřilo.


článek 17
Termíny

1. VVNS vydá před zahájením soutěží Termínovou listinu utkání s uvedením času zahájení utkání a určením hřiště. Termínová listina je závazná pro všechna družstva příslušné soutěže.

2. Družstva nesmí utkání sehrát mimo termín, stanovený v Termínové listině.

3. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dokončeno bez viny některého družstva, nařídí VVNS náhradní termín utkání tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže, to znamená zejména před odehráním posledního kola soutěže.

4. Žádné utkání nesmí být sehráno po termínu posledního zápasu skupiny, stanovenému v Termínové listině. Jedinou výjimkou je prokázané uzavření hřiště oprávněnou osobou vlastníka (pronajímatele).

5. VVNS má právo v odůvodněných případech provádět změny v Termínové listině.

6. Letní sezóna : Květen - Říjen - hrací dny jsou středa, čtvrtek a pátek a to vždy v časech mezi 18:00 - 21:00 hod.

7. Zimní sezóna : Listopad – Duben - hrací den je pátek vždy od 18:00 do 20:00 hod.

8. Termíny letní i zimní sezóny, jsou orientační a mohou se v průběhu sezóny měnit.

9. Každoroční nohejbalové turnaje se plánují v průběhu aktuální sezóny a přesné termíny jsou následně vždy zveřejněny na webu NN a NV


článek 18
Čekací doba

1. Čekací doba pro obě družstva a delegovaného hlavního rozhodčího je 10 minut po úředně stanoveném začátku utkání. Pro asistenty rozhodčího čekací doba neplatí. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba je oprávněn pouze příslušný hlavní rozhodčí.

2. V případě, že v okamžiku skončení čekací doby nelze utkání zahájit, protože na hřišti probíhá ještě utkání předchozí, prodlužuje se čekací doba (i na rozhodčího) až do okamžiku ukončení tohoto předchozího utkání.

3. Existence čekací doby může být Propozicemi soutěže zrušena nebo zkrácena.

4. Pokud je ze zavinění družstev nebo rozhodčího čerpána čekací doba, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do Zápisu o utkání.

5. Opakované neopodstatněné čerpání čekací doby je považováno za provinění podléhající disciplinárnímu řízení.


článek 19
Neoprávněné nastoupení hráče k utkání

1. V souladu s DŘ bude hráč (příp. také družstvo a kapitán) potrestán jestliže hráč:
a) nastoupil dříve než byl za družstvo zaregistrován
b) nastoupil v době zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení.
c) nastoupil v době zastavení závodní činnosti po rozhodnutí VVNS.
d) nastoupil na RP jiného hráče nebo na neplatný či zfalšovaný RP.


článek 20
Závěrečná ustanovení

1. Tento Soutěžní řád NAŠEHO SPORTU vstupuje v platnost od 1.1.2019

2. Závazný výklad tohoto SŘ provádí pouze Výkonný výbor Našeho Sportu.

Naši sponzoři

Naši partneři